Algemene voorwaarden Crystal Nails & webshopnagelproducten

Algemene Voorwaarden Studio-Attitude

Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als Nagelstyliste /Bezoeker en Studio-Attitude Opleidingen &
Groothandel ofwel Crystal nails Brabant Duinweg 5,c Te Schijndel als Opleidingsinstituut voor de duur van de opleiding/workshop waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven. Studio-attitude is in beheer van Crystal Nails Brabant en heeft het eigendomsrecht om hiervoor om aan u al nagelstyliste/bezoeker te kunnen leveren .

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio-Attitude & webshopnagelproducten zijn deze Algemene Voorwaarden vantoepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid vandezeVoorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overigebepalingenonverkort van kracht blijven.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Studio-Attitude & webshopnagelproductenzijn vrijblijvend en Studio-Attitude &
webshopnagelproducten behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneerdat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Studio-Attitude &
webshopnagelproducten. Studio-Attitude & webshopnagelproducten is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel
bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Studio-Attitude & webshopnagelproducten dit mee
binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief handlingsenverzendkosten,eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoeringdaarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10)dagen namededeling van de prijsverhoging doorStudio-Attitude & webshopnagelproducten. 
3.4 BETALING DIENT VOLDAAN TE WORDEN OP REKENING NR  NL88RABO0317970097 (LET OP NIEUWE BANKNR) 

4. Levering
4.1 De doorStudio-Attitude & webshopnagelproducten opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Uitsluiting op deze toepassing hiervan zijn de vakantie periode & sluitingingen.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Studio-Attitude & webshopnagelproducten verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Studio-Attitude &
webshopnagelproducten geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Studio-Attitude & webshopnagelproducten garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken
op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden

7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.Indien dit niet het geval is, dient u Studio-Attitude & webshopnagelproducten daarvan zo spoedig mogelijk en in iedergeval binnen zeven (7) werkdagen na deaflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Studio-Attitude &webshopnagelproducten de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als ondernemer het recht het product binnen zeven (5) werkdagen na aflevering aan Studio-Attitude & webshopnagelproducten te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

8. Garantie
8.1 Indien Studio-Attitude & webshopnagelproducten producten aan de afnemer levert, is Studio-Attitude nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Studio-Attitude & webshopnagelproducten ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
8.2 Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen zeven(7) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Studio-Attitude & webshopnagelproducten na het verstrijken van deze termijn wordenmontvangen, behoeven niet door Studio-Attitude & webshopnagelproducten inbehandeling te worden genomen.

9. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Studio-Attitude & webshopnagelproducten, dan wel tussen Studio-Attitude & webshopnagelproducten en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en  Studio-Attitude & webshopnagelproducten, is Studio-Attitude & webshopnagelproducten niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van  Studio-Attitude & webshopnagelproducten.

 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Studio-Attitude & webshopnagelproducten ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Studio-Attitude & webshopnagelproducten gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Studio-Attitude & webshopnagelproducten kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch trachtens de wet, rechtshandeling of in   het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien u aan Studio-Attitude & webshopnagelproducten schriftelijk opgave doet van een adres, is Studio-Attitude & webshopnagelproducten gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Studio-Attitude & webshopnagelproducten schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Studio-Attitude & webshopnagelproducten gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Studio-Attitude & webshopnagelproducten deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Studio-Attitude & webshopnagelproducten in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studio-Attitude & webshopnagelproducten vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Studio-Attitude & webshopnagelproducten is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassingzijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in
Nederland
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch


Klik hier voor pdf van de algemene voorwaarden webshop 

Klik hier voor de Algemene voorwaarden Workshops & opleidingen

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »